School Topper - X

Topper Class - X ( 2021-22 )

Anya Singh
( 98.80% )

Bhanu Pratap Singh Dev
( 98.00% )

Yash Singh
( 97.40% )

Utkarsh Agarwal
( 97.20% )

Viraj Agarwal
( 97.20%)

Varshika Kashyap
( 97.00% )

Medhavin Tiwari
( 96.80% )

Shobhit Kumar Bharti
( 96.60% )

Shreya Shekhar
( 96.40% )

Abhay Agarwal
(96.20%)

Arayan Kumar Gwal
(96.20%)

Sarvangi Gupta
( 96.20% )

Shradhya Kashyap
( 96.20% )

Akarsh Agarwal
( 96.00% )

Himanshi Saxena
( 96.00% )

Pushkal Agarwal
( 96.00% )
Topper Class - X ( 2020-21 )
Topper Class - X ( 2019-20 )
Topper Class - X ( 2018-19 )
Topper Class - X ( 2017-18 )
Topper Class - X ( 2016-17 )
Topper Class - X ( 2015-16 )